Privacybeleid

Privacybeleid

 

Lingerie Sofie, met uitbatingszetel gevestigd te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 280 en ondernemingsnummer BE0541.358.780, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR = General Data Protection Regulation) en dit ten behoeve van klantenadministratie, klantenkaarten, opvolgen van bestellingen en leveringen, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Lingerie Sofie verbindt er zich toe de persoonsgegevens van haar klanten niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden.

 

Persoonsgegevens worden al naargelang het geval verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lingerie Sofie.
Lingerie Sofie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

De klant heeft ten allen tijde het recht op kosteloze inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren en indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat, en de verwerking ervan te laten beperken via eenvoudig verzoek op lingerie.sofie@gmail.com of Lingerie Sofie, Leuvensesteenweg 280 te 3070 Kortenberg.

 

Lingerie Sofie verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten gedurende een periode van 5 jaar. Na afloop van deze periode worden de persoonsgegevens van de klant definitief verwijderd.
De klant heeft het recht zich ten allen tijde kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

De klant kan zijn rechten ten allen tijde uitoefenen door een verzoek te richten aan Lingerie Sofie, via lingerie.sofie@gmail.com of Lingerie Sofie, Leuvensesteenweg 280 te 3070 Kortenberg, waarbij de klant zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen.

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons Privacybeleid, kan de klant terecht te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 280 of op lingerie.sofie@gmail.com